Thông tin tuyển dụng tháng 05/2018
1. Nhân viên Kế toán (05KT/HN, HCM)
2. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)
3. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
4. Nhân viên kho vận (05KV/HN, HCM)
5. Thủ kho (05TK/HN)
6. Nhân viên HC-NS (05HC-NS/HN)
Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 04/2018
1. Nhân viên Kế toán (05KT/HN, HCM)
2. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)
3. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
4. Nhân viên kho vận (05KV/HN, HCM)
5. Thủ kho (05TK/HN)
6. Nhân viên HC-NS (05HC-NS/HN)
Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 02/2018
1. Nhân viên Kế toán (05KT/HN, HC
2. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)M)
3. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
4. Nhân viên kho vận (05KV/HN, HCM)
5. Thủ kho (05TK/HN)
6. Nhân viên HC-NS (05HC-NS/HN)
Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 1/2018
1. Nhân viên Kế toán (05KT/HN, HCM)
2. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)
3. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
4. Nhân viên kho vận (05KV/HN, HCM)
5. Thủ kho (05TK/HN)
Chi tiết
Thông báo tuyển dụng tháng 11/2017
1.  Nhân viên lái xe tải kiêm kho vận (05LX-KV/HN)
2. Nhân viên Hành chính Nhân sự (05HC-NS/HCM)
3. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)
4. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN-HCM)
5. Nhân viên lái xe tải kiêm kho vận (05LX-KV/HCM)
Chi tiết
Thông báo tuyển dụng tháng 10/2017
1. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)
2. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN-HCM)
3. Nhân viên Xuất Nhập khẩu (05XNK/HN)
4. Nhân viên lái xe tải kiêm kho vận (05LX-KV/HCM)
Chi tiết