Thông tin tuyển dụng tháng 10/2018
Do yêu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, có phẩm chất tốt cho các vị trí sau: Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 09/2018
1. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
2. Nhân viên HC-NS (05HC-NS/HN)
3. Nhân viên lái xe kiêm kho vận (05LX-KV/HN)
4. Nhân viên Marketing (05MKT/HN)
Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 07/2018
1. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
2. Thủ kho (05TK/HN)
3. Nhân viên HC-NS (05HC-NS/HN, HCM)
4. Nhân viên lái xe kiêm kho vận (05LX-KV/HN, HCM)
5. Nhân viên Marketing (05MKT/HN)
Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 06/2018
1. Nhân viên Kế toán (05KT/HN, HCM)
2. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
3. Nhân viên kho vận (05KV/HN, HCM)
4. Thủ kho (05TK/HN)
5. Nhân viên HC-NS (05HC-NS/HN, HCM)
Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 05/2018
1. Nhân viên Kế toán (05KT/HN, HCM)
2. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)
3. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
4. Nhân viên kho vận (05KV/HN, HCM)
5. Thủ kho (05TK/HN)
6. Nhân viên HC-NS (05HC-NS/HN)
Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 04/2018
1. Nhân viên Kế toán (05KT/HN, HCM)
2. Trưởng phòng Kinh doanh (03KD/HN)
3. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
4. Nhân viên kho vận (05KV/HN, HCM)
5. Thủ kho (05TK/HN)
6. Nhân viên HC-NS (05HC-NS/HN)
Chi tiết